Storsvedens naturreservat

Adress: Gulleråsen Boda Kyrkby Visa karta

Adress: Gulleråsen Boda Kyrkby

Här är det blommorna som ger den största upplevelsen! Här finns de rara blommorna blåsippa, vårärt och torta, men även den pampiga orkidéen guckusko.

Området består av en granskog med ett stort inslag av lövträd, främst asp som sätter sin prägel på skogen. Kalken i marken och det rörliga markvattnet ger området en rik floran. På de torrare och magrare höjderna växer gräs som piprör, ängsgröe och tuvtåtel blandat med blåsippa och skogsvicker.

De fuktigare stråken däremellan hyser älggräs, med inblandning av bl.a. humleblomster och majbräken. Generellt är området skogbeklätt men i reservatets norra delar finns öppnare ytor. Dessa utgör de sista resterna av slogmark i området, något som marken i hela reservatet nyttjats till fram till början av 1900-talet.
I området har ett 20-tal signalarter dokumenterats, d.v.s. mer eller mindre ovanliga arter som tyder på olika former av höga naturvärden. Huvudsakligen rör det sig om olika kärlväxter som man förknippar med kalkrik/mullrik skogsmark med rörligt markvatten, t.ex. blåsippa, vårärt, torta och tibast.

Gruppen orkidéer finns företrädd med 7 arter med guckuskon som den raraste representanten. Guckusko växer bara i ett 500 m2 stort område i reservatets sydöstra hörn. Av övriga orkidéer ska brudsporre och skogsknipprot nämnas vilka återfinns över hela området men växer rikligast i det rikkärr som finns i reservatets nordvästra hörn.

Av rödlistade arter har stor aspticka och stor låsbräken rapporterats från området. Den senare, som är den ovanligaste av de två, noterades 1989 i det nordliga rikkärret men har inte observerats i senare inventeringar.

Visa mer

Om denna aktivitet