Gråthålet

Adress: 785 30 Gagnef Visa karta

Adress: 785 30 Gagnef

Reservatet har sina största värden i den ca 400 meter långa bäckravin som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom området. Ravinen är ca 50 meter bred och 25m djup och är förmodligen en förkastning. Där växer en sumgranskog av brandrefugiekaraktär, vilket betyder att fuktigheten har gjort att bränder som härjat i närheten aldrig eller sällan nått hit. Mängden död ved är stor nere i ravinen och spår efter den tretåiga hackspetten finns.

På ömse sidor om ravinen växer det tallskog, med en del stora tallar. I området finns även små myrar, kring vilka det växer ovanligt mycket klibbal.
Många arter gynnas av den speciella miljön i området. I ravinen trivs olika mossor och lavar, som kräver hög fuktighet och skydd från vind och sol. Tack vare att området har mycket död ved finns en rik vedsvampsflora. Bland annat finns de ovanliga arterna stjärntaggning och ullticka. Även insektsfaunan gynnas av mycket död ved, liksom de fåglar som lever av insekterna i veden.
De storväxta träden i området är perfekta för rovfåglar att bygga bo i. Den skyddande ravinen blir också en fristad för det större viltet samt skogsfåglar.

Visa mer

Om denna aktivitet