Björnån Naturreservat

Visa karta

I Björnåns naturreservat finns tallarna som är över 500 år gamla! Här kan man se spår av upp till tre skogsbränder i form av brandljud i träden. Reservatet består av en mosaik av skog och myr. En liten tjärn finns i norra delen av området och Björnån, som gett namn åt reservatet, rinner längs reservatsgränsen i öster.

Berggrunden utgörs av sandsten. Terrängen består av blockrik sandstensmorän vilket är typiskt för regionen. På grund av den låga tillväxten och den oländiga terrängen har det i modern tid inte förekommit några avverkningar. Det finns gott om hålträd och gamla rester av brand i området. Vissa rödlistade arter förekommer t.ex. dvärgbägarlav. De gamla tallågorna ger dessa arter livsrum. Från allmän väg leder en skogsbilväg till området. Den slutar ca 200 meter väster om Björnån och därifrån leder sedan en stig till reservatet. Det går en markerad strövstig genom reservatet.

Visa mer